عضویت در خبرنامه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 107 نام تور آفتاب گردان تعداد شب 1 ایرلاین تمامی شرکت ها وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/12/30 میلادی : 2019/03/21
گالری
افتاب گردان - تور کمپ متین اباد
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
    
هتل قیمت به تومان
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر لیدر
برنامه سفر

روز اول : ﺗﻬﺮان- ﻣﺘﯿﻦ آﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺒﺢ زود از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮج اﻣﯿﺮ ﭘﺮوﯾﺰ - ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ در رﺳـﺘﻮران ﻣﻬﺘﺎب ﻗﻢ (الف)- ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اوﯾﯽ - اﻗﺎﻣﺖ در ﭼﺎدرﻫﺎي اﮐﻮ ﮐﻤﭗ ﻧﺎﻫﺎر در ﮐﻤﭗ-ﭘﯿﺎده روي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣـﺰارع ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي، ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻏﺮوب دل اﻧﮕﯿﺰ و رﺻﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن.-ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﭗ

روز دوم : ﻣﺘﯿﻦ آﺑﺎد - ﺗﻬﺮان ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه- ،ﻋﮑﺎﺳـﯽ و ﺷـﺘﺮ ﺳـﻮاري- ﻧﺎﻫﺎر و ﺗﺎﯾﻢ آزاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان 

توضیحات

ﺷﺎﻣﻞ وﻋﺪه ﻫﺎي ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، راﻫﻨﻤﺎ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ورودﯾﻪ

هزینه استفاده از تفریحات کویر شامل خدمات نمیشود

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*