عضویت در خبرنامه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 203 نام تور بوم گردی تعداد شب 0 ایرلاین تمامی شرکت ها وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/12/30 میلادی : 2019/03/21
گالری
مرداب - تور خمام انزلی
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
    
هتل قیمت به تومان
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر لیدر
برنامه سفر

روز اول :ﺗﻬﺮان – ﺧﻤﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻓﺘﺎب و ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﺴـــــﯿﺮ ﺗﺎ ﺧﻤﺎم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺷﺖ اﺳﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮم ﮔﺮدي ﺗﺎﻻر ﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺸﺖ درﻣﺤﻮﻃﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎه. 

روز دوم : ﺧﻤﺎم – اﻧﺰﻟﯽ – ﺧﻤﺎم ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ﮔﺸﺖ اﻧﺰﻟﯽ 

روز ﺳﻮم ﺧﻤﺎم-ﺗﻬﺮان ﮔﺸﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان

توضیحات

 ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ، اﻗﺎﻣﺖ و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮ، ورودﯾﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*